Beviljade Anslag & Stipendier

Forskningsanslag

Mottagare Projektnamn År
AFRY Samhällsviktiga verksamheters förmåga att hantera störningar i elförsörjningen i samband med höjd beredskap, krigsfara och gråzonsproblematik 2022
Chalmers Tekniska Högskola Mechanical activation of battery waste for enhanced metal dissolution via modelling and greener chemical treatment 2022
Chalmers Tekniska Högskola Refining consumption-based estimates of Deforestation land-Use Change Emissions (ReDUCE) 2022
Chalmers University of Technology Electrosynthesis of high-entropy sulfides/graphene composites for advanced energy storage 2022
Fraunhofer Chalmers research centre for industrial mathematics Utveckling av simuleringsverktyg för fiberbaserade materials böjning och sprickbildning 2022
Jönköping University RECASTing - RECycling steel Alloys to develop sustainable high performance high-entropy STeels 2022
KTH Nanostructured protein aerogels for removal of organic and inorganic water pollutions 2022
KTH Kungliga Tekniska Högskolan A new research avenue for glassy materials: the next generation solid-state Na-ion batteries 2022
KTH Kungliga Tekniska Högskolan Adaptive separation and distribution by electronically tunable nanofibril membranes 2022
KTH Kungliga Tekniska Högskolan - Fysik institutionen Mot flerskalig design av tunnfilmsmaterial 2022
KTH Royal Institute of Technology Exploring the enzymatic modification of cellulose towards advanced functional materials 2022
Linkoping University Environment-friendly materials processing: physical vapor deposition of advanced functional coatings with reduced energy consumption 2022
Linköping University Towards large scale zinc-lignin batteries 2022
Linköpings Universitet - Teknik och vetenskap Från ligninplattformsmolekyler till förnybara ledande polymerer 2022
Lulea tekniska universitet Institutionen for teknikvetenskap och matematik High-efficiency luminescent solar concentrators based on eco-friendly carbon dots 2022
Luleå tekniska universitet Spänningskvalitet och skadade apparater 2022
Luleå Tekniska Universitet Fatigue assessment of components in hydrogen-rich environments, HYDROFAT 2022
Lunds universitet Högpresterande byggnadselement från svenskt lövträ 2022
Lunds universitet Hållbar syntes av zinkfosfid nanostrukturer för förnyelsebara energiapplikationer 2022
Lunds universitet Förbättrad ljudmiljö i byggnader av KL-trä 2022
Lunds Universitet High-end mikroplastanalys med hjälp av AI – ett forskningsprojekt 2022
Mid Sweden University Development of improved CTMP with even sulphonate distribution at fibre level using new XRF analysis 2022
RISE Kartläggning av riskfaktorer för isolerbränder i processindustrin 2022
RISE Research Institutes of Sweden AB AMD-prevent: The first step towards biological prevention of acid mine drainage in cold climates 2022
RISE Researcher Institute of Sweden Investigation of eddy current technology to monitor the corrosion of fiber reinforced plastics 2022
SLU Sveriges lantbruksuniversitet Plant factories: a novel industry for high-value plant production 2022
SLU Swedish university of agricultural sciences Potential of using ergosterol content as a marker to estimate the decay levels of wood materials in-service 2022
SLU Swedish University of Agricultural Sciences Biopesticides from dairy industry side streams 2022
Stockholm Univesity 2D materials-based nanocomposite membrane for a sustainable future: from clean water production to blue energy harvesting 2022
Umeå universitet Design of biochar materials from biomass residues for carbon sequestration, soil amendment and wastewater treatment 2022
University of Borås Using scaffolds/membranes for a better CO2 fixation by algae 2022
Uppsala universitet Critical metals hidden in ash – filtration and extraction of magnesium from solutions of oil shale ash 2022
Uppsala universitet Ett nytt koncept för vätgaskomprimering med högentropilegeringar 2022
Uppsala Universitet A New Approach to Multielectron Photocatalysis 2022
Uppsala University Thermal stability of fluorine-free electrolytes for safe and sustainable batteries 2022
Uppsala University Efficient solar cells for hydrogen production based on 3d-metal catalysts 2022
Uppsala University Deterministic Structuring of 2D Materials at Nanoscale: Towards a Sub-10 nm Nano-sieve for Gas Separation 2022
Uppsala University Flexible and printable supercapacitors based on cellulose and porous organic frameworks 2022
Uppsala University High Entropy Perovskites for Proton Conducting Fuel Cell Cathodes 2022
Uppsala University, Institutionen f Fysik och Astronomi Development of Corrosion Resistant and Sustainable Alloys Accelerated by In-situ Surface Characterization 2022
Chalmers Tekniska Högskola Högeffektiv syrebärare av billiga råvaror för användning i kemcyklisk förbränning av biomassa 2021
Chalmers Tekniska Högskola Is biomass availability crucial for the economics of a renewable energy system? 2021
Chalmers Tekniska Högskola Unik skalbar process som möjliggör hållbart användande av naturens finaste vattenrening 2021
Chalmers Tekniska Högskola Multifunctional 2D nanomaterials boost the development of next-generation batteries 2021
Chalmers Tekniska Högskola Energisystemet på väg mot nollutsläpp 2021
Energiforsk AB Beräkningsverktyg för optimal utformning av solcellsparker 2021
Energiforsk AB preDHiCt - Digital Platform for Predictive Maintenance of District Heating Networks 2021
Göteborgs Universitet Business model innovation in the Swedish energy sector – enabling a circular economy 2021
Högskolan i Borås Development of novel food waste-derived fungal membranes for water purification 2021
IVL Svenska Miljöinstitutet Datavalidering och kalibrering av sensor på reningsverk 2021
Kungl Tekniska Högskolan Electrochemical Cells for Sustainable Energy 2021
Kungl Tekniska Högskolan Trapping pollutants into particles for cleaning of low-temperature flue gases 2021
Linköpings Universitet Two-dimensional Metals Supported by Epitaxial Graphene for Hydrogen Evolution Electrocatalysis 2021
Linköpings Universitet Dendrite- Corrosion- and Thick Anode-Free Zn ion battery 2021
Linnéuniversitetet Early detection of deep-seated waste and biofuel fires through innovation 2021
Luleå Tekniska Universitet Sustainable technologies for the direct and bulk conversion of waste biomass into graphene 2021
Lunds Universitet Identification of high risk clusters of extreme rainfall in southern Sweden: the past and the future. 2021
Lunds Universitet Värmebehandling av trä – hur påverkar processparametrarna träets fukt- och beständighetsegenskaper? 2021
Lunds Universitet Modellering av kemiska processer vid brand i småskaliga energilager med Litium-jonbatterier och vätgas 2021
Lunds Universitet Study of Ammonia/Hydrogen as Carbon-free Fuels for Heavy Duty Engines 2021
Lunds Universitet Mot intelligent infrastrukturplanering: Kan maskininlärning användas för optimering av blågrön dagvatteninfrastruktur? 2021
Lunds Universitet Utveckling av kunskap om slitagebeteende i beläggningar. 2021
Mittuniversitetet Optimization of Aluminum Alloy for Rechargeable Al-ion Battery 2021
Mittuniversitetet Rechargeable Aqueous Al-ion Battery Using Water-in-Salt Electrolyte 2021
Mittuniversitetet Heat-treated paper from lignin-rich pulps with extremely high wet strength (Värme behandlat material från lignin rika pappers massor med extremt hög våtstyrka) 2021
Mittuniversitetet Hot pressed lignin-rich materials with high wet strength 2021
RISE IVF Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen? 2021
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 3PG-D: Modelling forest growth in a dynamic world 2021
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Removal of persistent organic pollutants by mesoporous silica nanocomposites derived from fly ash 2021
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Separation och återvinning av sälsynta jordartsmetaller samt kobolt och nickel från magneter 2021
Swerim AB On-line detection of detrimental intermetallic phases (sigma phase) with contactless non-destructive method (LUS – Laser ultrasonics) 2021
Uppsala Universitet Superkondensatorer för hållbar och storskalig energilagring 2021
Uppsala Universitet Iron-based rechargeable Li-ion batteries for more environmentally friendly energy storage 2021
Uppsala Universitet Mg-rich compounds for hydrogen storage application 2021
Uppsala Universitet Magnetic nanocomposites for efficient and low-cost wastewater treatment and heavy metal ion removal 2021
Uppsala Universitet Efficient solar cells based on stable, non-toxic tin(IV) perovskite materials 2021
Uppsala Universitet Strategic design of electrocatalysts for renewable fuels and metal-air batteries 2021
Uppsala Universitet Deposition of graphene films as means of injecting charge in diamond-based devices 2021
Chalmers Tekniska Högskola Utveckling av kemcyklisk förgasning av biomassa för produktion av biobränsle 2020
Chalmers Tekniska Högskola FRAMTIDEN FÖR SVENSKA KRAFTVÄRMEVERK – EN UTVÄRDERING AV MÖJLIGA ENERGI- OCH KLIMATTJÄNSTER SAMPRODUCERADE MED DET SVENSKA FJÄRRVÄRMEBEHOVET 2020
Chalmers Tekniska Högskola Concepts and Predictions for New High-Pressure Materials 2020
Chalmers Tekniska Högskola Vattenkraftens roll i ett förnybart elsystem 2020
Chalmers Tekniska Högskola Developing a dynamic in-situ micro-laboratory for single wood fibres: toward high-performance sustainable composites 2020
Energiforsk AB Askprogrammet 2020
Högskolan Borås MULTI FUNCTIONAL SUSTAINABLE PULP-BASED FABRIC COMPOSITES FOR AIRCRAFT AND TRAIN INTERIORS: MANUFACTURING, MODELLING AND TESTING 2020
Högskolan i Borås Miljövänliga ljudabsorbenter baserade på självbärande 3D vävda textilier 2020
Högskolan i Halmstad Säkra och hållbara processer inom skogsindustrin 2020
Karolinska Institutet Monitoring and dynamic modulation of bacterial biofilms for sustainability of water quality 2020
Kungl Tekniska Högskolan Cellulose derived antibacterial strategies: Carbon dot-modified cotton gauze 2020
Linköpings Universitet Nanowires based on highly mismatched semiconductor alloys for energy-efficient nano-optoelectonics and photonics 2020
Linköpings Universitet Nanooptical Materials with Dual Functionality 2020
Linköpings Universitet Effektiv lagring av solenergi med molekylära fotoswitchar 2020
Luleå Tekniska Universitet Utveckling av processteg för återvinning av litium från uttjänta litiumjonbatterier 2020
Lunds Tekniska Högskola Biologisk nedbrytning av transformations- och biprodukter vid ozonering 2020
Mittuniversitetet Paper4Energy---Conducting paper for energy storage applications 2020
RISE Optical strain measurement and crack detection technique for quasi-brittle masonry materials at high to ultra-high strain rates 2020
RISE Reduktion av kväveoxider på biokol 2020
Skogforsk Ett helikopterperspektiv på skogsindustrins logistik 2020
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU In vitro fibers: Generating wood fiber cells in vitro 2020
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Uncovering complex effects of pharmaceutical pollution in Swedish waterways 2020
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Nyttiggörande av askfraktioner från fosforrika restströmmar 2020
Uppsala Universitet Ultrafast and Sustainable Synthesis of Bio-based Carbon Paper 2020
Uppsala Universitet Toward a highly selective and sensitive multi-environmental gas sensing platform based on graphene nanodevices 2020
Uppsala Universitet Naturally abundant materials for rechargeable batteries 2020
Uppsala Universitet New corrosion resistant multicomponent alloys for use in fuel cells 2020
Chalmers Tekniska Högskola Den nya tidens energisystemanalys - öppen, tillgänglig och flexibel. 2019
Chalmers Tekniska Högskola Enhancing Biogeochemical Fingerprints of Natural Organic Matter with Data Fusion 2019
Chalmers Tekniska Högskola Artificial Intelligence-Based State-of-Charge Estimator for Battery Management System for Electric Vehicles 2019
Chalmers Tekniska Högskola Bioteknisk produktion av mjölksyra - ett råmaterial för bioplaster 2019
Chalmers Tekniska Högskola Engineeering Bacillus subtilis for simultaneous treatment of municipal and industrial waste water 2019
Chalmers Tekniska Högskola Neutron scattering studies of hydrogen in fuel-cell relevant materials 2019
Chalmers Tekniska Högskola Demonstrating the value of blade strain gauges for efficient wind turbine operation 2019
Chalmers Tekniska Högskola Generation of novel strains producing organic acids from waste biomass 2019
Chalmers Tekniska Högskola Bio-based chemicals and fuels by decoupling forestry raw material using photolysis based on LED 2019
Chalmers Tekniska Högskola Improvement of lithium sustainability via chemical transformations using the carbon from the battery waste. 2019
Chalmers Tekniska Högskola Tailoring cellulose networks from sustainable NaOH(aq) solutions 2019
Chalmers Tekniska Högskola Evaluation of the key cellulolytic enzymes from soil-dwelling cellulolytic Bacteroidetes 2019
Chalmers Tekniska Högskola Harnessing hydrogen peroxide-signaling to optimize biopharmaceutical cell factories 2019
Chalmers Tekniska Högskola Perfecting pentose fermentation in Saccharomyces cerevisiae using CRISPR-interference technology 2019
Energiforsk AB Elnätens digitalisering och IT-säkerhet 2019
Göteborgs Universitet Självbyggande material för aktivering av vätgas 2019
Högskolan i Borås Fractionation of Complex Multicomponent Textile Waste 2019
Högskolan i Halmstad Sustainable graphene-based nanocomposites for water desalination using capacitive deionization technology 2019
Högskolan Jönköping NanoAusCGI — Nano-Sized Ausferritic Structure Compacted Graphite Iron with Improved Mechanical Properties and Abrasive Wear Resistance 2019
Högskolan Väst Automatic data analysis within non-destructive evaluation (ADA-NDE) 2019
Karlstads Universitet Biochar pellets, a soil nutritional and liming agent or a source of energy: effects of ash and lignin on the physical and chemical properties 2019
Kungl Tekniska Högskolan Sustainable In-Situ Monitoring of Environmental Trace Metal Pollutants 2019
Kungl Tekniska Högskolan Att minimera hälsorisker av svetsrök genom att anpassa svetselektrodens kemi 2019
Kungl Tekniska Högskolan Combining ozone and UV-light for energy efficient removal of SOx in low-temperature flue gas 2019
Kungl Tekniska Högskolan Light-converting nanoparticles incorporated into microlens array films for infrared solar energy harvesting and infrared detection 2019
Kungl Tekniska Högskolan ‘Potentiometric Sensors to Fill the Knowledge Gaps connected to Eutrophication in Water Streams’ 2019
Kungl Tekniska Högskolan Nanostructured infrared emitter: Towards ubiquitous gas and environment sensing 2019
Kungl Tekniska Högskolan Green anticorrosion coatings based on sustainable biopolymers from renewable resources 2019
Kungl Tekniska Högskolan Optimized fabrication processes for optical-grade copper oxide micro- and nanostructures 2019
Kungl Tekniska Högskolan Waste as a prominent indicator of the environmental sustainability of products: regression modelling and an online experiment with consumers 2019
Kungl Tekniska Högskolan Identifying consumption behaviour through Cluster Recognition and Analysis for promoting the circular economy 2019
Kungl Tekniska Högskolan Tillståndsövervakning av mekaniken i frånskiljare 2019
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Bara vanligt vatten? Stadens vatteninfrastruktur 2019
Linköpings Universitet Mot förverkligandet av potentialen hos 2D-material för nya nanoelektroniska komponenter 2019
Linköpings Universitet Oxide nanostructures for energy efficient phosphor-free light emitting diodes 2019
Linköpings Universitet Novel organic materials for energy storage 2019
Linköpings Universitet Nanostructural Metal Oxides and Silicon Carbide Heterojunctions for Sunlight-driven Water Splittings 2019
Linköpings Universitet Papperskompositmaterial för storskalig rening av vatten från toxiska ämnen 2019
Linköpings Universitet Stretchable all-organic rechargable batteries 2019
Linköpings Universitet Högpresterande organiska solceller framställda med miljövänliga lösningsmedel 2019
Linköpings Universitet Surface Functionalization of graphene for sensing applications 2019
Linnéuniversitetet Climate-smart agricultural practices in a holistic perspective: A sustainable solutions to reduce release of nutrients from agricultural lands to Baltic Sea 2019
Luleå tekniska universitet Dagbrottssjöars vattenkvalitet - nya tekniker och prediktering av klimateffekter 2019
Lunds Universitet How can microbes help us fight climate change? The role of fungi in soil carbon stabilization 2019
Mälardalens Högskola Separation of heavy metals in municipal wastewater treatment 2019
RISE Oförstörande provning av kompositer med impedansspektroskopi 2019
RISE Hållfasthetsklassificering av planglas för bättre kvalitet – validering av metod genom väldefinierade ytdefekter och hållfasthetsprovning. 2019
RISE Influence of slope on smoke control in tunnel fires 2019
RISE Peaks, plateaus and policies - exploring solar and wind power growth 2019
RISE Reduktion av kväveoxider på biokol 2019
RISE Kunskap om energianvändning i bostäder och inverkan av boendens energirelaterade beteende. - Hur kommer forskningsresultaten till nytta? 2019
RISE ETC Green carbon nanomaterials for electrochemical energy storage 2019
RISE IVF Surface optimization towards superior rolling contact fatigue performances of hard machined surfaces “SURFHARD” 2019
RISE IVF Flame-retardant wood-based textile fibers using a sustainable spinning process 2019
Stockholms Universitet Sustainable added-value lignin materials for specific molecules separation 2019
Swerim AB A robust method for powder thermal property testing and thermal modeling in 3D-printing 2019
Umeå Universitet Technologies for Promoting Sustainable and Circular Economy Startups Sewage Sludge Derived Biochar as Filler Material for Manufacturing of Composites 2019
Umeå Unviersitet From waste to resource: Unravelling biochar binding mechanisms of essential trace elements to improve biogas production 2019
Uppsala Universitet Stable and efficient molecular catalysts for photochemical solar energy conversion 2019
Uppsala Universitet Elektrokatalytiska kompositmaterial för ett hållbart och grönt samhälle 2019
Uppsala Universitet Toward a rational design of novel metal oxide materials to produce hydrogen fuel (Phase II) 2019
Uppsala Universitet Graphene - Diamond valleytransistors 2019
Uppsala Universitet Nanoengineering of functional porous materials by cellulose nanofibers for energy and environmental applications 2019
Uppsala Universitet Low cost functional inorganic porous adsorbents for carbon dioxide capture 2019
Uppsala Universitet New approach to efficient up-scaled slot-die coated perovskite solar cells, development of a price-effective renewable energy source 2019
Uppsala Universitet Towards combined operando characterisation of advanced alkali metal batteries 2019
Uppsala Universitet Advancing rechargeable Zn-ion batteries with mild aqueous electrolytes 2019
Uppsala Universitet New approach for beneficiation of REE from apatites 2019
Uppsala Universitet Lignosulfonate binders for green next-generation battery electrodes 2019
Uppsala Universitet High Cycling Stability of Potassium Dual-ion Batteries Enabled by Surface-functionalized Graphite Electrodes 2019
Uppsala Universitet Solar-driven hydrogen production by metal sulfide-modified semiconductor-based photocatalyst 2019
Uppsala Universitet Towards commercialization of sodium-ion batteries 2019
Vetenskap & Allmänhet Samordning av vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2019 2019
ÅF Industry Tillämpning av membranbioreaktorer på svenska massa- och pappersbruk 2019
Högkolan Jönköping FullSync4D: Fullfältsanalys av material och defekter i 4 dimensioner med hjälp av synkrotron och tomografi 2018
Altris Uppskalning och elektrolyt-screening av Preussisk Vit för användande i natriumbaserad energilagring 2018
Blekinge Tekniska Högskola An experimental study on the problem of hydrogen embrittlement in hydrogen driven transport in energy technology 2018
Chalmers Tekniska Högskola Developing Superior Ultrahigh-Temperature Alloys than Superalloys (SUTA) 2018
Chalmers Tekniska Högskola Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer 2018
Chalmers Tekniska Högskola Development of advanced methods for investigation and counteracting of membrane fouling during recovery of extracted wood components in biorefinery processing 2018
Chalmers Tekniska Högskola CRISPR/dCAS9 mediated in vivo enzyme engineering in yeast cell factories 2018
Chalmers Tekniska Högskola Sustainable production of oleo-chemicals: graphene-based extraction from cell factories 2018
Chalmers Tekniska Högskola Using sunlight to catalyse demanding reactions 2018
Energiforsk AB Nya flöden i lokala elnät 2018
Energiforsk AB NEPP - Nordeuropeiska energiperspektiv 2018
Göteborgs Universitet High performant sustainable aluminium lithium-ion batteries 2018
Högskolan i Borås Production of new renewable and biodegradable materials, enzymes and biogas through fungal solid-state fermentation onto lignocellulosic substrates 2018
Högskolan i Borås Production antibacterial fibers from fungal cell wall 2018
Högskolan Jönköping 3DSURF 2018
Högskolan Väst FATigue strength improvement of welded high strength steels towards LightWeight design (FAT-LW) 2018
Högskolan Väst SCC-SuMan – Reduced Stress Corrosion Cracking Susceptibility in Ni-based Superalloys Manufactured by Electron Beam Melting 2018
Kungl Tekniska Högskolan Higher-symmetric materials for 5G communications (H-Materials) 2018
Kungl Tekniska Högskola NEWS (New Experimental Wind-tunnel Setup) 2018
Kungl Tekniska Högskolan Design method against sub-surface rolling contact fatigue 2018
Kungl Tekniska Högskolan VALORIZATION OF FOREST RESIDUES INTO GREEN PACKAGING NANOCOMPOSITES BY SEQUENTIAL MULTICOMPONENT ISOLATION OF BIOPOLYMERS AND CELLULOSE NANOPARTICLES 2018
Kungl Tekniska Högskolan Lignin-based capsule structures for new high-end technical applications 2018
Kungl Tekniska Högskolan Microbatteries fabricated via ultrasound directed self-assembly 2018
Kungl Tekniska Högskolan Metoder för hållbar design av pappersmaterial och pappersbaserade strukturer 2018
Linköping Universitet Nya organiska material för energilagring 2018
Linköpings Universitet Sustainable high-performance electrochemical capacitors 2018
Linköpings Universitet Two-dimensional Transition Metal Carbides (MXenes) - Next Battery Material? 2018
Linköpings Universitet Development of two-dimensional materials for a circular economy: a cyclic process for carbon capture, storage and conversion of CO2 to fuels 2018
Linköpings Universitet Printable Thermoelectric devices for Self-powered Wearable Sensors 2018
Linköpings Universitet Atomistic Surface Engineering of SiC Photoelectrode for Efficient Conversion of CO2 to Solar Fuel 2018
Linköpings Universitet Dopningsmekanismer i nanoporösa material 2018
Linköpings Universitet Advanced techniqie for effective solar energy utilization 2018
Luleå Tekniska Universitet “Green” giant core/shell quantum dots: a new path for stable and highly efficient photoelectrochemical hydrogen production 2018
Luleå Tekniska Universitet Advanced purification platforms for removal of the pharmaceutically active compounds from wastewater 2018
Luleå Tekniska Universitet Energy-efficient production of solar grade silicon from industrial waste 2018
Lunds Universitet Carbon free energy carriers 2018
Lunds Universitet Cost-efficient nano-structured surfaces enhancing boiling performance for sustainable energy conversion 2018
Lunds Universitet Laser och optisk diagnostik för studier av ytrelaterade processer 2018
Lunds Universitet Understanding moisture uptake in acetylated wood for durable and sustainable structures 2018
Lunds Universitet Comparison of DCIP and SIP tomography for hydrogeological applications at test sites in Germany and Sweden 2018
Lunds Universitet Structural safety of glass components 2018
Lunds Universitet Computations of ice throw/fall with realistic ice shapes 2018
Lunds Universitet Seasonal and spatial patterns in boreal dissolved organic carbon export 2018
Mittuniversitetet Transient electronics on cellulose nanopapers 2018
Mittuniversitetet Cellulose-based barrier films for microencapsulation of nonpolar liquids and gases 2018
Mittuniversitetet Funktionella porösa cellulosamaterial 2018
RISE Improved communication of environmental impacts 2018
RISE Minskad korrosion i ångpannor genom temperaturpulsning 2018
RISE Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur 2018
RISE Smoke control in tunnels with water-based fire suppression systems 2018
Sodahuskommitten Analys av processdata vid smältarusningar 2018
Sodahuskommitten Sprängförsök 2018
Stockholms Universitet Tailoring the ductility of tungsten based alloys for high temperature applications 2018
Stockholms Universitet Robust modeling tools for exhaust gas cleaning through gas-to-particle conversion 2018
Stockholms Universitet Effektiv karakterisering av ytkemiska egenskaper med hjälp av nya kvantkemiska deskriptorer och maskininlärning 2018
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Målanpassade åtgärdsenheter i ett gränslöst skogsbruk (Ref till tidigare beviljad ansökan 17-524) 2018
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Innovativa tekniker för hållbar hantering av dagvatten i industriell miljö 2018
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Developing a biological active filter material for water treatment based on safe white-rot fungi 2018
Swerea IVF Turning waste into wealth: Development of chitosan/nanocellulose composite fibres 2018
Swerea KIMAB Utredning av kloridhaltens effekt på korrosionen hos metalliska material vid höga pH 2018
Swerea KIMAB Utredning av lämpligheten hos olika konstruktionsmaterial för sodapannors löprännor 2018
Swerea KIMAB AB Development of laboratory test methods for evaluation of high temperature corrosion below corrosive deposits 2018
Umeå Universitet Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfallet och lakning/spridning till omgivande miljö 2018
Uppsala universitet Ökad funktionalitet av metalliska material från additiv tillverkning genom ytmodifiering 2018
Uppsala Universitet Addressing the global challenge of drinking water access by sustainable, affordable and efficient total microorganism removal filter paper 2018
Uppsala Universitet To establish in-operando FTIR measurement of electrochemical reactions at Uppsala University 2018
Uppsala Universitet Rechargeable Zn aqueous batteries via open-framework compounds 2018
Uppsala Universitet Development of sustainable activated carbons from nanocellulose for industrial CO2 capture and volatile organic compounds removal 2018
Uppsala Universitet Toward a rational design of novel metal oxide materials to produce hydrogen fuel 2018
Uppsala Universitet Emerging Photovoltaics for Ambient Light Applications 2018
Uppsala Universitet Cesium additives for boosted stability of rechargeable batteries. 2018
Uppsala Universitet Mot maximal energitäthet med anodlösa fastfasbatterier 2018
Uppsala Universitet Gubbslemmet tar över - en ny sorts algblomning med konsekvenser för ekosystem i sjöar 2018
ÅF Infrastructure AB Balkongers bullerdämpande effekt 2018

Resestipendier

Projektnamn År
Deltagande och presentation vid the 28th Annual Conference of the EAERE and the EAERE summer school 2022
Muntlig presentation under internationell konferens utomlands 2022
Skadliga mutationer i den Skandinaviska vargstammen 2022
Deltagande vid internationell konferens - NNDR (Nordic Network on Disability Research) 16th Research Conference vilken hålls 10–12 maj 2023 i Reykjavik, Island. 2022
Travel grant for the 49th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF 2023) 2022
Gordon Research Seminar&Conference on Polymer—Synthesis, Structure, Sustainability and Function 2022
Vinterskola i Computational Statistics i Geilo, Norge 2022
Self-assembly of lignin nanoparticles to photonic crystal 2022
Gordon Research Conference on Solar Energy Conversion 2022
Travelling to Singapore to participate to the Global Young Scientists Summit (GYSS) where I will present my work with a poster; my abstract for oral presentation is under consideration. 2022
Oral presentation in ECNS2023 conference, "Single crystal superlattice neutron supermirrors" 2022
A Study of Sustainable Development in Rural Mozambique – Why Mitigating Migration from Rural Areas due to Climate Change and/or Poverty is Important, and What Can Be Done 2022
Participation in the IEEE International Magnetic Conference (INTERMAG) 2023 2022
Pacific Polymer Conference 2022
Travel scholarship for Gordon Research Conference 2023 2022
Revealing Nature’s Tricks for efficient Catalysis: The Way to Green Hydrogen 2022
Participation in the 26th International Union of Crystallography Congress 2022
Xylan Chemistry_ACS meeting 2022
Deltagande i GreenSys 2023 (konferens) med muntlig presentation 2022
Unite! winter school/ workshop 2022
Conference on Physiology of Yeasts and Filamentous Fungi 2022
16th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry (Ioannina, Greece): “[FeFe] hydrogenases: Understanding their chemistry, and developing new photo-biocatalytic systems” 2022
17th International Heat Transfer Conference (IHTC-17) 2022
Travel Expenses to conduct masters' thesis study 2022
Travel expenses to conduct masters thesis 2022
För presentation vid EuroPM av 'The influence of part geometry on the microstructure of magnesium alloy WE43 processed by laser - powder bed fusion.' 2022
Förbättring av effektiviteten i en komposteringsanläggning med den amerikanska vapenflugan 2022
Förädling av vassle med afrikansk vildjäst 2022
Benthic foraminifera cultured under future climate conditions, a presentation to FORAMS 2023 international symposum. 2022
Lignin-based polymers and colloids for functional bio-based materials 2022
Metabolic Engineering Conference attendance in Singapour 2023 2022
Metabolic Engineering Conference (ME15) 2022
Resa till Gordon Research Conference 2022
Speciality optical fibre fabrication conference talk 2022
16th International Conference on New Diamond and Nano Carbons 2023 in East Lansing, MI, USA 2022
Lokala perspektiv på miljömässig hållbarhet i Kenya 2022
Artificial Intelligence for industrial quality control: conference and research visit in Canada 2022
Kvinnor, klimatförändringar och hållbarhet i Kenya 2022
EU-The International Society for Microbial Electrochemistry and Technology 2022
Deltagande i "V Winter School in International Perspectives on Education Policy (IPEP): Researching Global Citizenship Education" 2022
Food as Intellectual Property - Mapping Origin and Terroir in South Korea 2022
2023 62nd Society of Toxicology (SOT) Annual Meeting and ToxExpo konferensdeltagande 2022
Participation in graduate summer school "Mean Field Games and Applications" at IPAM UCLA, Jun 18-29 2018 2018
EPR summer school 2018
Evaluation of the photovoltaic use and possibilities in Sri Lanka 2018
Presentation av Kandidatuppsats på APS Conference i San Fransisco 2018
travel for FEDSM2018 conference 2018
Creating Business: Innovative Business Models in Developing Countries where Distances are great and Resources are Scarce. 2018
Temperature and pH Controlled Self-assembly of a Protein-Polymer Biohybrid 2018
Scholarship to participate at the 29th International Ocean and Polar Engineering Conference ISOPE 2019 2018
The 36TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COASTAL ENGINEERING (ICCE) 2018 2018
Improvements of thermoelectric properties in co-sputtered CaMnO3 thin films by alloying with Nb 2018
22nd International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC), 8-13 July 2018, Budapest, Hungary 2018
Attendance of International Conference on Organic Electronics 2018: Group 15-containing systems for improving the air-stability and optoelectronics of conjugated organic materials 2018
How is development affecting sustainable livelihoods and disaster risk: A comparative study of two coastal communities in Fiji 2018
Presentation of "a-priori study of wall modeling in large eddy simulation" in the 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics 2018
How is development affecting sustainable livelihoods and disaster risk: A comparative study of two coastal communities in Fiji 2018
ICPC 22, International Conference on Phosphorus Chemistry 2018 2018
Dynamic assembly of molecularly imprinted polymer nanoparticles 2018
METMA 2018 2018
Solar Panel Development for Sustainable PoE Water Filters 2018
Konferens besök till EUROCORR 2018 - Modellering av sulfidinduserad kopparkorrosion for säker förvaring av utbränt kärnbränsle 2018
Identifying opportunities to manage palm oil mill effluent (POME): the case of Indonesia 2018
44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON) 2018
Oral talk at the 'EUROMECH COLLOQUIUM 596 - Numerical simulation of flows with particles, bubbles and droplets' in Venice 2018
Conference presentation: “A semi-analytic model of tidal inlets and their evolution” at the 36th International Conference on Coastal Engineering (ICCE/2018) from Jul 30th to Aug 3th in Baltimore, US. 2018
Turbulence Conference Travel Scholarship 2018
the 22nd International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy 2018
Resa till workshop Interdiscplinary Mathematics in Biology 2018
Euromembrane 2018 - Alternative cleaning strategies for membranes in biorefineries 2018
Konferensdeltagande SMICE2018 2018
Resestipendium för konferensen 26th European Biomass Conference and Exhibition, Köpenhamn, Danmark 2018
Creating Business: Innovative Business Models in Developing Countries where Distances are great and Resources are Scarce 2018
Presentation av forskningsresultat vid konferens 2018
the 22nd International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (IPS-22) 2018
Confenrece on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2018 2018
Metoder för utrönande av jästen Saccharomyces cerevisiae's signaleringsrespons på olika kolkällor 2018
Konferens i Kuala lumpur, Malaysiya 2018
Travel funding for attending 12th European Fluid Mechanics Conference(EFMC12) 2018
Medverkan i konferens om hållbart byggande 2018
"Alignment of Requirements and Testing in Agile: an Industrial Experience" at 15th International Conference on Information Technology : New Generations 2018
Increased sound insulation of lightweight structures with vibroacoustic models and active control 2018
HFM International Conference on Highly Frustrated Magnetism 2018, Davis, California 2018
Presentation at the International Hearing Aid Research Conference (IHCON) 2018 2018
Scientific conference: 6th Sustainable Phosphorus Summit – Brasília, Brazil, August 2018 2018
International Energy & Environment Summit, Kuala Lumpur 2018
PCET2018 2018
Travel grant for the MOF-2018 conference (Auckland, New Zealand) 2018
Master thesis presentation at COMGEO IV 2018
Koferensresa ISARC 2018 2018
Redox-Active Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Hydrogen Evolution Catalysis 2018
Spatial distribution of material stock and its characteristics in urban environment: A case study of Gothenburg, Sweden 2018
2018 MRS Fall Meeting & Exhibit, 25-30/11-2018, Boston, USA 2018
Presentation vid Euromech Colloquium 596 - Numerical Simulations of Flows with Particles, Bubbels and Droplets 2018
AiMES 2018 - Cancun 2018
Research visit to RIKEN Astrophysical Big Bang Laboratory, Tokyo, Japan 2018
IWA World Water Congress & Exhibition 2018 2018
Oral Presentation at the 7th International Conference on Solidification and Gravity -  Miskolc - Lillafüred, Hungary - Sept. 3 - 6, 2018 2018
Gordon Research Conference on metallocofactors, 2018 2018
Study stay at RMIT in Melbourne 2018
Production of the biodegradable plastic poly-3-D-hydroxybutyrate (PHB) from xylose, using engineered Saccharomyces cerevisiae 2018
Exascale Application and Software Conference 2018 Apr 16-19th in Edinburgh,Scotland 2018
Brightly luminescent lanthanide complexes for selective labelling of biomolecules 2018
Datainsamling i Moçambique till förmån för masteruppsats 2018
Metabolic Engineering Conference: Systems Metabolic Engineering for Superior Bio-Production 2018
Resestipendium: 8th World Congress of Biomechanics 8-12 Juli 2018
Conference presentation 'Efficient numerical ice-sheet simulations over long time spans' in the 13th World Congress in Computational Mechanics 22-27 July 2018, in New York City, USA 2018
The 71st IIW ANNUAL ASSEMBLY & INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
Information and communication technologies for development (ICT4D) – A case of Myanmar 2018
Conferance 2018
travel grant for attending CLEO 2018 Conference 2018
Medverkande vid ”The 19th International Meeting on Lithium Batteries” (IMLB2018) 2018
Summer school "Mean field games and applications" at IPAM, University of california, Los Angeles, June 2018. 2018
Molekyldynamik i TelAviv 2018
31st European Crystallographic Meeting 2018
Conference presentation: "Simulation and Optimization of a Humidification-Dehumidification Solar-Desalination System" at CHISA 2018, Prague 25-29 August 2018 2018
Modelling the energy system of Bolivia in order to support the achievement of SDG7 2018
Modelling the energy system of Bolivia in order to support the achievement of SDG7 2018
Resa till fjortonde internationella konferensen om urbanhistoria i Rom 2018
Resestipendie för doktorand vid Chalmers att presentera ny forskning vid en vetenskaplig konferens, 10th International VLBI Service for Geodesy and Astrometry (IVS) på Svalbard, Norge inom VLBI. 2018
To attend conference: International Conference on Applied energy (ICAE2018), August 22-25, 2018, Hong Kong, China 2018

Vinnarna 2023 är utsedda

 • Andreas Robinson Nästa generation virkesmätning
 • Ellen Andreasson Nästa generations bioanalytiska instrument
 • Feng Wang Transport Materials
 • Isabelle Ingemansson Amningsproblematik
 • Jacob Nissén Karlsson Analys av dricksvatten
 • Jesper Martinsson I största möjliga mån kunna behålla existerande gruvor där de redan är
 • Jesper Nilsson LanteRNA
 • Linda Gustavsson Hästtäcken
 • Magnus Ivarsson Portabla reningsverk
 • Ola Svennesson Eliminera problem med överdosering, farlig exponering och hållbarhet av kemikalier

Vinnarna 2022

 • Anders Ajaxcon Persson Rymdteknik för att övervaka för tidigt födda barn
 • Angelica Smedberg App för kvinnor som blivit utsatta för våld
 • Björn Holmström NSS Wet
 • Christoffer Johansson Talga Tech AB - Hållbart skogsbruk
 • Elin Sandahl Norgald
 • Eva-Marie Stegeby Rening av tungmetaller ut förorenat processvatten och i slam
 • Henrik Hagman Patenterad och världsledan teknik för energiåtervinning ur duschvatten
 • Kinga Grena Utvecklar nytt material som är 5-8 ggr så effektivt inom luftrening
 • Sara Nozkova Ultraljudsekvenser anpassade till djurarter monterade på autonoma drönare
 • Sebastian Ringkvist Black Cells

Repatrieringsanslag

Mottagare Projektnamn År
Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Flexomagnetism for Novel Nanotechnology 2022
Uppsala universitet Magnetic refrigeration: A case study of the physics in Fe2P-based compounds 2022
Uppsala University Eco-friendly High-performance Polymer-2D Hybrid Material Enabling New Semiconductors 2022
Uppsala University Development of new electrocatalyts for large-volume hydrogen production: from detailed mechanistic understanding to practical application 2022
Sveriges Lantbruksuniversitet An increasing abundance of cyanobacteria in the Bothnian Sea - but do they perform nitrogen fixation? 2021
Uppsala Universitet Nido-borates: new solid-state electrolytes 2021